V současné době školy nabízejí širokou škálu příležitostí středoškolského vzdělávání. Jako soukromá škola máme širší možnosti ve smyslu odlišení se od jiných škol. Můžeme nabídnout uchazečům to, co na jiné střední škole nenajdou:

Výuka

 • preferujeme nízký počet žáků ve třídách (cca 15), který umožňuje individuální přístup k žákům a vytvoření téměř rodinné atmosféry.
 • rozvrh hodin je sestavován tak, aby v případě potřeby umožňoval spojování hodin do dvouhodinových bloků. Tento způsob dává větší prostor pro práci s žáky a je výhodný i pro žáky samotné – denně se připravují maximálně na 4 různé předměty, kdežto na jiných školách obvykle na 8 předmětů.
 • máme vytvořený program motivačního systému ke studiu, umožňující regulaci nákladů na studium.

Zaměstnanci

 • vedení školy a pedagogové se snaží pochopit potřeby studentů a umožnit a přizpůsobit studium i těm, kteří z vážných důvodů nemohou běžně dodržovat plánovanou výuku (zdravotní důvody, aktivní sportovci).
 • důraz klademe na kvalitu a stabilitu pedagogického sboru, který naplňuje vizi školy jako školy rodinné, která jedná se žáky a jejich rodiči jako partnery. Samozřejmostí je výuka aprobovanými učiteli, kteří průběžně doplňují své znalosti a dovednosti a zvyšují svou profesní úroveň v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
 • některé předměty vyučují odborníci z praxe a vysokých škol, snažíme se o co nejtěsnější sepětí školy s praxí.

Uplatnění

 • absolventi naší střední školy mají možnost pokračovat ve studiu v navazujících oborech naší vyšší odborné školy za zvýhodněných finančních podmínek.
 • máme zájem na úzkém propojení školy s praktickým životem – proto podporujeme mimoškolní aktivity ve smyslu pořádání exkurzí, besed, setkání s odborníky z praxe apod.
 • absolventi VOŠ nabývají odborných znalostí jako absolventi bakalářského studia na vysokých školách, rozdíl je pouze v tom, že nejsou připravováni na vědeckou činnost, ale klade se větší důraz na praktické znalosti, které velmi oceňují následní zaměstnavatelé.
 • v rámci odborné praxe, která je náplní každého oboru VOŠ o SŠ získají studenti a žáci nejenom nové praktické poznatky, ale i řadu kontaktů, které jim velmi často umožňují získat i zaměstnání po úspěšném ukončení studia.
 • naše škola má více než dvacetiletou tradici a absolventi nacházejí uplatnění i na velmi odpovědných pozicích.
 • absolventi vyšší odborné školy školy mohou pokračovat ve studiu na vybraných vysokých školách a dokončit bakalářské studium ve zkrácené formě za 3 semestry.

Další výhody

 • první půlrok středoškolského vzdělání zdarma.
 • žákům a studentům nabízíme denně přístupnou studovnu a knihovnu s přímou pomocí vyučujícího. Kromě knih doporučené četby z českého jazyka vlastní naše knihovna širokou škálu literatury odborné i řadu periodik.
 • ve škole je zpřístupněn internet i mimo výuku; žáci mohou kopírovat studijní materiály přímo ve škole; možné zapůjčení notebooků.
 • možnost získání řidičského oprávnění u smluvní autoškoly za zvýhodněných podmínek.
 • na základě studijních výsledků může student VOŠ získat stipendium v podobě slevy ze školného, žáci střední školy platí od druhého ročníku školné ve výši, odpovídající jejich studijním výsledkům.