VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA OBORY STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/25

VAKANTIS střední škola a vyšší odborná škola vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. V platném znění, vyhláškou č. 422/2023 Sb. v platném znění, zákonem č. 500/2004 Sb. v platném znění a nařízením vlády č. 211/2010 Sb. v platném znění termín a kritéria pro jednotlivá kola přijímacího řízení do prvního ročníku oborů střední školy:

 • 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP Obchodní akademie s výběrovým zaměřením

 • 7-41-M/01 Logistika a finanční služby, ŠVP Logistické a finanční služby

 • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Ekonomika, podnikání a mediální tvorba

Zájem o studium na škole vyjádří uchazeči podáním přihlášky ke studiu na platném formuláři s řádně vyplněnými údaji nejpozději do 20. 2. 2024 ředitelce školy.

Uchazeč může podat přihlášku až na tři školy (v případě volby uměleckých oborů může být svou volbu rozšířit o další tyto dvě školy), přitom může volit variantu přihlášení se na více oborů na jedné škole. Součástí přihlášky jsou doklady nebo jejich ověřené kopie, stanovené vyhláškou č. 422/2023 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

a) Povinné přílohy:

  • Doklad o splnění povinné školní docházky (Nebyl-li uchazeči do doby podání přihlášky příslušný doklad vydán, předloží jej střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem.)
  • Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání – vyhodnocení prospěchu z 8. a 9. třídy základní školy – na zřetel se bere průměrný prospěch ze všech uvažovaných vysvědčení (pololetní vysvědčení 8. ročníku, závěrečné vysvědčení 8. ročníku a pololetní vysvědčení 9. ročníku). Průměrný prospěch nebude bodován, ale bude využit v případě potřeby rozřazení uchazečů při shodě v pořadí umístění na výsledkové listině.

b) Volitelné přílohy:

  • Potvrzení o aktivitách (doplňující kritérium, za které lze získat body do přijímacího řízení, viz bod 4. a 5.)
  • Motivační dopis (doplňující kritérium, za které lze získat body do přijímacího řízení, viz bod 4. a 5.)
  • Doporučení školského poradenského zařízení
  • Osvědčení o uznání zahraničního vysvědčení
  • Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka
  • Doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince

Před podáním přihlášky doporučujeme uchazečům absolvování návštěvy školy a motivačního pohovoru, v případě nezletilého žáka za účasti zákonného zástupce.

Každému přihlášenému uchazeči je prostřednictvím zaslané pozvánky k přijímací zkoušce přiděleno registrační číslo. Současně s přiděleným registračním číslem jsou zaslány informace o místu, dni a čase konání jednotné zkoušky a o povolených pomůckách pro její konání dle vyhlášky č.422/2023 Sb. v platném znění. Pozvánka je zaslána nejpozději 14 dní před konáním přijímací zkoušky. (V případě konání přijímací zkoušky v náhradním termínu je lhůta zkrácena na 7 dní)

Termíny přijímacího řízení se shodují s termíny jednotných přijímacích zkoušek. (Realizovány jsou pouze testy v rámci jednotné přijímací zkoušky, vlastní testy škola nezadává)

Termíny jednotných přijímacích zkoušek jsou celostátně určeny na 12. dubna 2024 a 15. dubna 2024.

Náhradní termíny přijímacích zkoušek jsou dle sdělení Ministerstva školství určeny na dny 29. dubna 2024 a 30. dubna 2024.

O případném konání druhého kola přijímacího řízení bude rozhodnuto do 18. května 2024. Termín pro odevzdání přihlášky do druhého kola přijímacího řízení je do 24. května 2024.

 • ŠVP Obchodní akademie s výběrovým zaměřením: 35
 • ŠVP Logistické a finanční služby: 10
 • ŠVP Ekonomika, podnikání a mediální tvorba: 5
 • vypracování jednotně zadávaných testů ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace
 • prokázané dosavadní aktivity – potvrzení o absolvování soutěží a olympiád, o účasti v zájmových kroužcích a dalších mimoškolních aktivitách, které mohou souviset se zaměřením zvoleného studijního oboru (v potaz se berou aktivity realizované v průběhu druhého stupně základní školy, případně v době srovnatelné)
 • motivační dopis – vypracování pravopisně správného a obsahově srozumitelného motivačního dopisu ke studiu na zvolené škole. Motivační dopis musí být psán v českém jazyce v rozsahu min. 15 vět (od úvodu po závěr) a musí obsahovat tyto náležitosti:
  • adresa odesilatele a adresáta
  • datum a místo
  • oslovení
  • úvod (krátké vyjádření zájmu o školu, proč Vás škola zaujala)
  • hlavní část textu (okolnosti, důvody a motivace – např. proč se na školu hlásíte, co se chcete naučit, co už umíte, pokud máte koníčky, související s oborem nebo vyučovanými předměty, chuť a nadšení pro obor)
  • závěr (vyjádření očekávaného výsledku)
  • pozdrav

O přijetí uchazeče ke studiu zvoleného oboru rozhoduje bodové pořadí dané výsledným počtem získaných bodů za jednotlivé části přijímacího řízení. Výsledný počet bodů se stanoví jako součet bodů z výše uvedených kritérií:

 • výsledky jednotně zadávaných testů ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace: 0-100 bodů => minimální hranice pro úspěšné splnění přijímacího testu je alespoň 20 bodů, přičemž ani z jednoho testu nesmí uchazeč získat 0 bodů
 • prokázané dosavadní aktivity: 0-15 bodů (viz tabulka níže)
 • motivační dopis: 0 nebo 10 bodů (10 bodu uchazeč dosáhne při odevzdání motivačního dopisu dle požadavků stanovených v bodě 4.)
Prokázané dosavadní aktivity Bodové ohodnocení
Umístění na prvních deseti příčkách v okresních a vyšších kolech soutěží a olympiád z oblasti vzdělání/mnohočetná umístění na prvních deseti příčkách v nižších kolech soutěží a olympiád z oblasti vzdělání/získaná významná uznání a ocenění 15
Umístění na prvních deseti příčkách v nižších kolech soutěží a olympiád z oblasti vzdělání/jiné prokázané aktivity v oblasti vzdělávání/mnohočetná účast na jakýchkoli soutěžích a olympiádách z oblasti vzdělávání 10
Prokázané dosavadní aktivity mimo oblast vzdělávání (např. zájmová činnost, sport) 5
Průměrný prospěch z uvažovaných vysvědčení Bodové ohodnocení
1,00 15
1,01-1,50 10
2,01 a horší 5
2,01 a horší 0

Maximální možné bodové ohodnocení v rámci přijímacího řízení je 125 bodů. Pro úspěšné splnění přijímacích kritérií je nutné získat minimálně 30 bodů, z toho minimálně 20 bodů musí být získáno v rámci jednotné přijímací zkoušky. (Uchazeči tedy mohou zbývajících 10 bodů do minimální hranice získat v oblasti doložených aktivit a odevzdáním motivačního dopisu. Pokud nevyužijí těchto rozšiřujících kritérií, musí získat v jednotných testech min. 30 bodů.)

Rozhodování o přijetí nebo nepřijetí uchazečů při rovnosti počtu získaných bodů:

 • při rovnosti rozhoduje vyšší počet bodů získaných při jednotných přijímacích testech v rámci testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura
 • v případě shody předchozího kritéria rozhoduje vyšší počet bodů získaných při jednotných přijímacích testech v rámci testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace
 • v případě shody předchozích kritérií rozhoduje bodové ohodnocení aktivit
 • v případě shody předchozích kritérií rozhoduje bodové ohodnocení motivačního dopisu
 • v případě shody předchozích kritérií rozhoduje průměrný prospěch ze všech uvažovaných vysvědčení zaokrouhlený na dvě desetinná místa
 • pokud by nebylo možné rozřadit shodu uchazečů prostřednictvím předešlých kritérií, je nutné o výsledném pořadí rozhodnout losováním. Losování provádí ředitel školy za přítomnosti komise, která se skládá ze 3 osob – zástupce zřizovatele, zástupce učitelů a zástupce žáků školy. O losování je proveden zápis a správný (nestranný) průběh je stvrzen podpisy členů komise.

Varianty výsledků přijímacího řízení:

 • přijetí uchazeče na základě pořadí stanoveného podle výsledků přijímacího řízení
 • nepřijetí uchazeče pro větší počet uchazečů, kteří lépe vyhověli kritériím přijímacího řízení a získali v rámci přijímacího řízení vyšší počet bodů
 • nepřijetí uchazeče z důvodu nesplnění kritérií přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v souladu se zákonnými předpisy na webových stránkách školy www.vakantis.cz a na úřední desce školy pod přiděleným registračním číslem s výsledkem přijímacího řízení u každého uchazeče.  Zveřejněním seznamu uchazečů s výsledky se považuje sdělení o přijetí/nepřijetí za oznámené.

Uchazeč se může vzdát práva na přijetí do daného oboru středního vzdělání. Vzdáním se práva na přijetí do daného oboru středního vzdělání uchazeči nevzniká právo na přijetí do jiných oborů vzdělání v daném kole přijímacího řízení.

V souladu s § 60 l školského zákona v platném znění je proti rozhodnutí VAKANTIS střední školy a vyšší odborné školy s.r.o. o výsledku přijímacího řízení přípustné odvolání do tří pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků dle §60j odst. 5 školského zákona. Odvolání se podává u ředitelky školy. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Jihočeského kraje.

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, mohou podat žádost o nekonání školního přijímacího testu z českého jazyka. V případě cizinců dle § 20 odst. 4 školského zákona, kteří na žádost přijímací test z českého jazyka nekonají, škola ověří strukturovaným rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání příslušného oboru. Strukturovaný rozhovor je hodnocen výsledkem splnil/nesplnil. V případě úspěšného splnění rozhovoru získává tento uchazeč bodové ohodnocení v rámci kritérií – jednotný test z matematiky, prokázané a aktivity a motivační dopis. Celkové pořadí je vytvořeno na základě tzv. redukovaného hodnocení, tedy bez testu z českého jazyka a literatury.

V případě, že cizinci splnili v zahraničí 9 let školní docházky (a více) v oblasti základního školství, uznání vzdělání není nutné. V případě menšího množství splněných let si cizinci musí zajistit uznání vzdělání v zahraničí pro ČR.

Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 26 odst. 3 školského zákona.

Maximální možné bodové ohodnocení v rámci přijímacího řízení je 125 bodů nebo 75 bodů v případě nekonání přijímacího testu z českého jazyka. Pokud žák koná test z matematiky i českého jazyka, je pro úspěšné splnění přijímacích kritérií nutné získat minimálně 30 bodů, z toho minimálně 20 bodů musí být získáno v rámci jednotné přijímací zkoušky. Pokud žák cizinec nekoná přijímací test z českého jazyka, je nutné pro úspěšné splnění přijímacích kritérií získat minimálně 15 bodů z jednotné přijímací zkoušky (test z matematiky) a úspěšně splnit přijímací rozhovor dle kritérií uvedených dále. Při splnění požadavků je dále uchazeč cizinec zařazen do výsledkové listiny dle redukovaného hodnocení (viz předešlý odstavec).

Veškeré dodávané dokumenty jsou školou přijímány pouze v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokumentů zajistí uchazeč oficiální překlad, který doloží společně s originálem příslušného dokumentu.

Rozhovor se skládá ze tří částí:

 1. řízený pohovor (uchazeč se krátce představí a zároveň reaguje na otevřené otázky související se studiem a znalostí základních reálií ČR) – maximální množství získaných bodů je 20
 2. čtení s porozuměním (uchazeč přečte krátký text v češtině a odpoví na otázky související s textem) – maximální množství získaných bodů je 20
 3. popis obrázku s využitím dané slovní zásoby (uchazeč za pomoci 10 slov popíše daný obrázek zachycující běžnou denní situaci) – maximální množství získaných bodů je 10

Každá část rozhovoru je bodovaná. Maximální množství bodů, které může uchazeč získat, je 50. Pro úspěšné splnění rozhovoru nesmí získat uchazeč ani z jedné části rozhovoru 0 bodů a zároveň musí v součtu bodů z jednotlivých částí získat alespoň 15 bodů.

Délka rozhovoru je 60 minut (vždy 10 minut přípravy a 10 minut rozhovoru v rámci dané části).

Řádný termín rozhovoru bude realizován v období od 8. dubna do 19. dubna. Náhradní termín rozhovoru bude realizován v období od 24. dubna do 3. května. O přesném termínu a čase rozhovoru bude uchazeč informován prostřednictvím zaslané pozvánky nejpozději 14 dní před konáním rozhovoru. (V případě náhradního termínu se lhůta pro zaslání pozvánky zkracuje na 7 dní).

V souladu s § 36 zák. 500/2004 Sb. (správní řád) má účastník řízení právo nahlížet do spisu, činit si výpisy či žádat o pořízení kopie spisu.

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Dokumenty ke stažení

Výsledky přijímacího řízení

Očekávané zásadní změny:

Podrobnější informace o přijímacích zkouškáchhttps://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

Procvičování jednotných testůhttps://tau.cermat.cz/predmet_prijimacky.php?zkouska=prijimacky

Nový algoritmus – příklad řazení uchazečů v rámci přijímacích zkoušek

Termín podávání přihlášek včetně dalších případných příloh bude do 20. února.

Přihlášky se již budou podávat prioritně v elektronické podobě. Jsou možné ještě další dva způsoby, ale v těchto případech ztratí uchazeč možnost snadného aktuálního sledování celého svého přijímacího řízení. Další případné přílohy dle vyhlášených kritérií (např. doložení aktivit) doručí uchazeč do školy v písemné podobě.

Uchazeč si může zvolit až 3 školy (pokud bude volit i umělecké obory, zvyšuje se tento maximální počet na 5 škol).

Pořadím, v jakém uchazeč uvede školy na přihlášku, určuje školu, na kterou by chtěl nejraději nastoupit. Dle celkového výsledku a zadané priority bude přijat na příslušnou školu. Nebude si tedy moci následně vybrat, na kterou ze zadaných škol by chtěl nakonec nastoupit. Může se sice vzdát přijetí, ale v tom případě nebude přijat v prvním kole přijímacího řízení na žádnou školu a musí tak jedině využít dalších kol, pokud budou vyhlášeny.

Místa konání neurčuje uchazeč prioritami školy a ani si to nevybírají příslušné školy. Určena budou CERMATEM, který bude vycházet z bydliště uchazeče a naplněnosti škol. Je tedy možné, že uchazeč může oba termíny testů realizovat na stejné škole. O místě konání se dozví prostřednictvím pozvánky, kterou obdrží nejpozději 14 dní před samotným konáním.

Zápisové lístky budou zrušeny. Vzhledem k zadané prioritě školy není již potřeba tento lístek odevzdávat.

Dříve bylo možné odvolání v rámci kapacitních důvodů. Ředitel, pokud se uvolnilo místo z důvodu neodevzdání zápisového lístku, prostřednictvím tzv. autoremedury mohl v případě toho odvolání přijmout žáka, který splnil přijímací kritéria, ale z kapacitních důvodů se umístil „pod čarou“. Vzhledem k zadané prioritě škol (a tedy jedinému možnému přijetí na příslušnou školu) již není možné tento procesní prvek využít. Odvolání bude možné jen v případě nesouhlasu s výsledkem (příp. průběhem) přijímacího řízení nebo jednotlivých přijímacích zkoušek.

Průběh druhého kola přijímacího řízení bude nastaven vyhláškou pro všechny školy stejně. Bude povinné pracovat s výsledky jednotných přijímacích zkoušek z prvního kola. Pokud uchazeč z nějakého důvodu jednotné testy nekonal, nebude možné se přihlásit do druhého kola. Zbývající možnost bude přihlášení do dalších kol, které jsou již v rukách samotných škol.

od 1. února do 20. února 2024 – podávání přihlášek a dalších příloh do prvního kola přijímacího řízení

12. a 15 dubna 2024 – termín konání jednotných přijímacích zkoušek

29. a 30. duben 2024 – náhradní termín jednotných přijímacích zkoušek

10., 13. a 14. května 2024 – možnost nahlížení do spisu

15. května 2024 – zveřejnění výsledků přijímacího řízení

20. května 2024 – zveřejnění škol, které se rozhodnou vypsat druhé kolo přijímacího řízení

do 24. května 2024 – podávání přihlášek do druhého kola

od 8. do 12. června 2024 – školní přijímací zkoušky (pokud budou vyhlášeny)

18., 19. 20. června 2024 – možnost nahlížení do spisu

21. června – zveřejnění výsledků přijímacího řízení