Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/25 budou vyhlášena nejpozději do konce ledna 2025

Pro letošní přijímací řízení na SŠ (pro školní rok 2024/2025) přichází významné změny. Vzhledem k tomu, že zatím není odsouhlasena příslušná legislativa, nejsou vyhlášena přesná přijímací kritéria.

Podrobnější informace o přijímacích zkouškách – https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

Procvičování jednotných testů – https://tau.cermat.cz/predmet_prijimacky.php?zkouska=prijimacky

Očekávané zásadní změny:

Termín podávání přihlášek včetně dalších případných příloh bude do 20. února.

Přihlášky se již budou podávat prioritně v elektronické podobě. Jsou možné ještě další dva způsoby, ale v těchto případech ztratí uchazeč možnost snadného aktuálního sledování celého svého přijímacího řízení. Další případné přílohy dle vyhlášených kritérií (např. doložení aktivit) doručí uchazeč do školy v písemné podobě.

Uchazeč si může zvolit až 3 školy (pokud bude volit i umělecké obory, zvyšuje se tento maximální počet na 5 škol).

Pořadím, v jakém uchazeč uvede školy na přihlášku, určuje školu, na kterou by chtěl nejraději nastoupit. Dle celkového výsledku a zadané priority bude přijat na příslušnou školu. Nebude si tedy moci následně vybrat, na kterou ze zadaných škol by chtěl nakonec nastoupit. Může se sice vzdát přijetí, ale v tom případě nebude přijat v prvním kole přijímacího řízení na žádnou školu a musí tak jedině využít dalších kol, pokud budou vyhlášeny.

Místa konání neurčuje uchazeč prioritami školy a ani si to nevybírají příslušné školy. Určena budou CERMATEM, který bude vycházet z bydliště uchazeče a naplněnosti škol. Je tedy možné, že uchazeč může oba termíny testů realizovat na stejné škole. O místě konání se dozví prostřednictvím pozvánky, kterou obdrží nejpozději 14 dní před samotným konáním.

Zápisové lístky budou zrušeny. Vzhledem k zadané prioritě školy není již potřeba tento lístek odevzdávat.

Dříve bylo možné odvolání v rámci kapacitních důvodů. Ředitel, pokud se uvolnilo místo z důvodu neodevzdání zápisového lístku, prostřednictvím tzv. autoremedury mohl v případě toho odvolání přijmout žáka, který splnil přijímací kritéria, ale z kapacitních důvodů se umístil „pod čarou“. Vzhledem k zadané prioritě škol (a tedy jedinému možnému přijetí na příslušnou školu) již není možné tento procesní prvek využít. Odvolání bude možné jen v případě nesouhlasu s výsledkem (příp. průběhem) přijímacího řízení nebo jednotlivých přijímacích zkoušek.

Průběh druhého kola přijímacího řízení bude nastaven vyhláškou pro všechny školy stejně. Bude povinné pracovat s výsledky jednotných přijímacích zkoušek z prvního kola. Pokud uchazeč z nějakého důvodu jednotné testy nekonal, nebude možné se přihlásit do druhého kola. Zbývající možnost bude přihlášení do dalších kol, které jsou již v rukách samotných škol.

od 1. února do 20. února 2024 – podávání přihlášek a dalších příloh do prvního kola přijímacího řízení

12. a 15 dubna 2024 – termín konání jednotných přijímacích zkoušek

29. a 30. duben 2024 – náhradní termín jednotných přijímacích zkoušek

10., 13. a 14. května 2024 – možnost nahlížení do spisu

15. května 2024 – zveřejnění výsledků přijímacího řízení

20. května 2024 – zveřejnění škol, které se rozhodnou vypsat druhé kolo přijímacího řízení

do 24. května 2024 – podávání přihlášek do druhého kola

od 8. do 12. června 2024 – školní přijímací zkoušky (pokud budou vyhlášeny)

18., 19. 20. června 2024 – možnost nahlížení do spisu

21. června – zveřejnění výsledků přijímacího řízení

V souladu s § 36 zák. 500/2004 Sb. (správní řád) má účastník řízení právo nahlížet do spisu, činit si výpisy či žádat o pořízení kopie spisu.

Kritéria přijímacího řízení v minulém školním roce

Vyšší odborná škola a Střední škola, s. r. o. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění, vyhláškou č. 353/2016 Sb. v platném znění, zákonem č. 500/2004 Sb. v platném znění a nařízením vlády č. 211/2010 Sb. v platném znění termín a kritéria pro jednotlivá kola přijímacího řízení do prvního ročníku oborů střední školy:

 • 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP Obchodní akademie s výběrovým zaměřením

Zájem o studium na škole vyjádří uchazeči podáním přihlášky ke studiu na platném formuláři s řádně vyplněnými údaji nejpozději do 19.5. 2023 ředitelce Vyšší odborné školy a Střední školy, s. r. o.

Součástí přihlášky jsou doklady nebo jejich ověřené kopie, stanovené vyhláškou č. 353/2016 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

K přihlášce mohou být dále přiložena potvrzení o absolvování soutěží a olympiád, o účasti v zájmových kroužcích a dalších mimoškolních aktivitách, které mohou souviset se zaměřením zvoleného studijního oboru.

Před podáním přihlášky doporučujeme uchazečům absolvování návštěvy školy a motivačního pohovoru, v případě nezletilého žáka za účasti zákonného zástupce.

Každému přihlášenému uchazeči je prostřednictvím zaslané pozvánky k přijímací zkoušce přiděleno registrační číslo. Současně s přiděleným registračním číslem jsou zaslány informace o požadavcích na tuto zkoušku, předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení, stanovených ředitelkou školy a další informace stanovené vyhláškou č. 353/2016 Sb. v platném znění. Pozvánka je zaslána nejpozději 7 dní před konáním přijímací zkoušky.

Termíny přijímacího řízení je určen na 2. června 2023 od 10:00 hodin.

V případě omluvy ze závažných důvodů je možné využít termín náhradního kola přijímacího řízení
dne 5. června od 14:00 hodin.
O případném konání třetího kola přijímacího řízení bude rozhodnuto do 30. června 2023.

 • ŠVP Obchodní akademie s výběrovým zaměřením: 11
 • prokázané dosavadní aktivity (v potaz se berou aktivity realizované v průběhu druhého stupně základní školy, případně v době srovnatelné)
 • vyhodnocení prospěchu z 8. a 9. třídy základní školy – na zřetel se bere průměrný prospěch ze všech uvažovaných vysvědčení (pololetní vysvědčení ročníku,
 • závěrečné vysvědčení 8. ročníku a pololetní vysvědčení 9. ročníku)
 • vypracování školního testu z oblasti čtenářské gramotnosti (30 minut trvající test, který je založen
  zejména na práci s textem)

O přijetí uchazeče ke studiu zvoleného oboru rozhoduje bodové pořadí dané výsledným počtem získaných bodů za jednotlivé části přijímacího řízení. Výsledný počet bodů se stanoví jako součet bodů z výše uvedených kritérií:

 • výsledek školního testu: 0-30 bodů => minimální hranice pro úspěšné splnění přijímacího testu
  je alespoň 8 bodů
 • prokázané dosavadní aktivity 0-15 bodů
 • průměrný prospěch: 0-15 bodů
Prokázané dosavadní aktivity Bodové ohodnocení
Umístění na prvních deseti příčkách v okresních a vyšších kolech soutěží a olympiád z oblasti vzdělání/mnohočetná umístění na prvních deseti příčkách v nižších kolech soutěží a olympiád z oblasti vzdělání/získaná významná uznání a ocenění 15
Umístění na prvních deseti příčkách v nižších kolech soutěží a olympiád z oblasti vzdělání/jiné prokázané aktivity v oblasti vzdělávání/mnohočetná účast na jakýchkoli soutěžích a olympiádách z oblasti vzdělávání 10
Prokázané dosavadní aktivity mimo oblast vzdělávání (např. zájmová činnost, sport) 5
Průměrný prospěch z uvažovaných vysvědčení Bodové ohodnocení
1,00 15
1,01-1,50 10
2,01 a horší 5
2,01 a horší 0

Maximální možné bodové ohodnocení v rámci přijímacího řízení je 60 bodů. Pro úspěšné splnění přijímacích kritérií je nutné získat minimálně 13 bodů, z toho minimálně 8 bodů musí být získáno v rámci školního přijímacího testu.

 • Rozhodování o přijetí nebo nepřijetí uchazečů při rovnosti počtu získaných bodů:
 • při rovnosti rozhoduje vyšší počet bodů získaných v rámci školního testu
 • v případě shody předchozího kritéria rozhoduje vyšší bodové hodnocení za průměrný prospěch
  ze všech uvažovaných vysvědčení
 • v případě shody předchozích kritérií rozhoduje bodové ohodnocení aktivit
 • v případě shody předchozích kritérií rozhoduje průměrný prospěch ze všech uvažovaných
  vysvědčení zaokrouhlený na dvě desetinná místa

Varianty výsledků přijímacího řízení:

 • přijetí uchazeče na základě pořadí stanoveného podle výsledků přijímacího řízení
 • nepřijetí uchazeče pro větší počet uchazečů, kteří lépe vyhověli kritériím přijímacího řízení a získali v rámci přijímacího řízení vyšší počet bodů
 • nepřijetí uchazeče z důvodu nesplnění kritérií přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v souladu se zákonnými předpisy nejpozději 7. 6. 2023
ve 12:00 hodin na www.vakantis.cz a na úřední desce školy pod přiděleným registračním číslem
s výsledkem přijímacího řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se
považuje sdělení o přijetí za oznámené. Nepřijatým uchazečům/zákonným zástupcům bude odesláno
rozhodnutí o nepřijetí.

Přijatý uchazeč potvrzuje úmysl vzdělávat se na škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí.

V souladu s § 60 odst. 19 školského zákona v platném znění je proti rozhodnutí Vyšší odborné školy a Střední školy, s. r. o., o výsledku přijímacího řízení přípustné odvolání do tří pracovních dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky školy. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Jihočeského kraje.

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, mohou podat žádost o nekonání školního
přijímacího testu z českého jazyka. V případě cizinců dle § 20 odst. 4 školského zákona, kteří na
žádost přijímací test z českého jazyka nekonají, škola ověří strukturovaným rozhovorem znalost
českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání příslušného oboru. Strukturovaný rozhovor je
bodován stupnicí, srovnatelnou s hodnocením testu z českého jazyka. Cizinci jsou tedy také
hodnoceni v rámci výše uvedených kritérií a postupů a celkový výsledek je jim tvořen stejným
způsobem jako u ostatních žáků „necizinců“.
V případě, že cizinci splnili v zahraničí 9 let školní docházky (a více) v oblasti základního školství,
uznání vzdělání není nutné. V případě menšího množství splněných let si cizinci musí zajistit uznání
vzdělání v zahraničí pro ČR.
Veškeré dodávané dokumenty jsou školou přijímány pouze v českém jazyce. V případě
cizojazyčných dokumentů zajistí uchazeč oficiální překlad, který doloží společně s originálem
příslušného dokumentu.

Rozhovor se skládá ze tří částí:
a) řízený pohovor (uchazeč se krátce představí a zároveň reaguje na otevřené otázky související
se studiem a znalostí základních reálií ČR) – maximální množství získaných bodů je 10

b) čtení s porozuměním (uchazeč přečte krátký text v češtině a odpoví na otázky související
s textem) – maximální množství získaných bodů je 10

c) popis obrázku s využitím dané slovní zásoby (uchazeč za pomoci 10 slov popíše daný obrázek
zachycující běžnou denní situaci) – maximální množství získaných bodů je 10

Každá část rozhovoru je bodovaná. Maximální množství bodů, které může uchazeč získat je 30. Pro
úspěšné splnění rozhovoru nesmí získat uchazeč ani z jedné části rozhovoru 0 bodů a zároveň musí
v součtu bodů z jednotlivých částí získat alespoň 8 bodů (stejná hranice jako u testu z českého
jazyka).
Zbylá kritéria přijímacího řízení zůstávají beze změny a do výsledkové listiny tak uchazeči „cizinci“
vstupují se stejným bodovým ohodnocení jako ostatní uchazeči.
Délka rozhovoru je 60 minut (vždy 10 minut přípravy a 10 minut rozhovoru v rámci dané části).

Termín a čas začátku rozhovoru je shodný s termíny přijímacích zkoušek uvedených výše.

V souladu s § 36 zák. 500/2004 Sb. (správní řád) má účastník řízení právo nahlížet do spisu, činit si výpisy či žádat o pořízení kopie spisu.

Termíny přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení