Školné platné od září školního roku 2024/2025

Pro školní rok 2024/2025 je školné stanoveno roční částkou 25.000Kč. Platba je možná pololetní ve výši 12.500Kč nebo měsíční ve výši 2.500Kč.

Za účelem zvýšení motivace žáků střední školy k dosahování co nejlepších studijních výsledků je stanoven motivační systém ke studiu ve formě slev na školném, které se vztahují na platby školného od 2. ročníku, v závislosti na vysvědčení z přecházejícího pololetí. Výše školného platí na následující pololetí:

 

  • studijní průměr 1,00: pololetní školné 8.000 Kč, s možností měsíční splátky ve výši 1.600,- Kč
  • studijní průměr 1,01-1,50 při nejhorším hodnocení známkou „chvalitebně“: pololetní školné 9.500,- Kč, s možností měsíční splátky 1.900,- Kč

  • studijní průměr 1,51-2,00 při nejhorším hodnocení známkou „chvalitebně“: pololetní školné 11.000,- Kč, s možností měsíční splátky 2.200,- Kč

  • na studijní průměr vyšší než 2,00 nebo nižší při hodnocení „dobře“ a horším se sleva na školném nevztahuje, pololetní školné činí 12.500,- Kč, s možností měsíční splátky 2.500,- Kč.

  • při uplatnění jakéhokoliv kázeňského postihu ze strany školy je školné v následujícím klasifikačním období (pololetí) žákem hrazeno v plné výši bez ohledu na studijní prospěch.

Rozhodnutím ředitelky školy může být žákům střední školy sníženo nebo prominuto školné ze sociálních důvodů, nebo zdravotních důvodů.