63-41-M/02 Obchodní akademie s výběrovým zaměřením (žurnalistika a média, řízení firemních procesů)

Školní vzdělávací program obchodní akademie s výběrovým zaměřením vychází z rámcového vzdělávacího programu oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie. Vzdělávání zahrnuje výuku všeobecně vzdělávacích předmětů a získání znalostí a praktických dovedností z ekonomické sféry. Cílem je příprava žáků nejen na úspěšné složení maturitní zkoušky, ale i příprava na dobré uplatnění v praxi, případně na studium na vysoké škole.

Výhodou je výběrové zaměření programu od 3. ročníku studia. Podle svého zájmu si žáci mohou vybrat mezi zaměřením žurnalistika a média, jazyky, řízení firemních procesů. Kromě všeobecných znalostí a znalostí a dovedností z ekonomické oblasti tak mohou získat kompetence v dalším, zvoleném oboru. Hodinová dotace předmětů, odpovídajících zaměření, je poměrně významná, takže žáci mají možnost získat kompetence v dalším, zvoleném oboru. To rozšiřuje možnosti jejich uplatnění v praxi, případně možnosti studia širším spektru vysokých škol.

Předmět výuky studijních zaměření se skládá z tematických celků, které jsou po určité období ve stanoveném počtu vyučovacích hodin zařazeny do rozvrhu. V průběhu pololetí je každé téma v rámci výuky hodnoceno samostatně, do pololetní klasifikace je pak hodnocení z jednotlivých témat shrnuto v jedné známce za celý blok témat. Ze předmětů výběrového zaměření je tedy na vysvědčení jedna známka. Zkouška z předmětů výběrového zaměření se stává součástí profilové části maturitní zkoušky.

Zaměření na žurnalistiku nabízíme jako jediná škola v jižních Čechách. Díky výuce odborných předmětů dovedou žáci efektivně využívat média a mediální komunikaci, chápou vliv médií na životní styl a utváření postojů a názorů jednotlivců a společnosti. Dokáží vytvářet mediální sdělení, produkují žurnalistické výstupy, jsou schopni identifikovat produkty masových médií, umí s nimi komunikovat. V průběhu studia jsou v kontaktu s odborníky z oblasti různých typů médií – tisku, rozhlasu, televize – zejména v regionálním měřítku. Cílem je i rozvoj jazykových a komunikačních schopností, fantazie a kreativního myšlení žáků – žáci produkují vlastní texty, je podporováno kritické myšlení. Osvojují si umění efektivní komunikace, sebeprezentace a veřejného vystupování. V neposlední řadě se žáci učí i základům práce s příslušnou technikou (př. fotoaparát, kamera) včetně úprav výsledné mediální produkce v rámci běžných uživatelských i profesionálních programů.

Zaměření je určeno pro žáky, kteří se v budoucnu chtějí věnovat výhradně ekonomické oblasti – smyslem je rozšířit a prohloubit znalosti získané ve vybraných ekonomických předmětech, vyučovaných v rámci učebního plánu obchodní akademie. Žáci se hlouběji věnují zejména problematice logistického zabezpečení a finančního řízení firmy.

Příklad vyučovaných odborných předmětů:

  • účetnictví

  • podniková ekonomika
  • ekonomie
  • management a marketing
  • personalistika a mzdy
  • finance, daně a ekonomické výpočty
  • fiktivní firma
  • mezinárodní ekonomické vztahy

Absolventi obchodní akademie

Absolventi obchodní akademie jsou připraveni k výkonu funkce odborných pracovníků širokého spektra ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních, manažersko-marketingových profesí, jako samostatný účetní, obchodní zástupce, organizační pracovník, personalista, obchodní referent, asistent manažera, aj.

Od třetího ročníku mají možnost získat další dovednosti z jiných oblastí – podle zvoleného zaměření. Získávají tak další možnosti uplatnění: ve sféře tištěných, zvukových i obrazových médií, v oblasti marketingové komunikace apod.

Absolvent je schopen při profesní komunikaci používat dva cizí jazyky, ovládat práci s počítačem při řešení ekonomických úkolů včetně práce s internetem. Zvládá vedení účetnictví v účetním programu Pohoda, realizaci personálních činností v podniku, ovládá pravidla práce s písemnostmi a úpravu písemností, píše na klávesnici počítače desetiprstovou hmatovou metodou. Zná základní zásady založení podniku a jeho vedení. Ovládá zásady efektivní komunikace ústní i písemné. Zná právní předpisy platné v pracovněprávních vztazích a v oblasti podnikových činností.

Absolventi obchodní akademie jsou připraveni i ke studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách zejména ekonomického zaměření. Díky volbě zaměření jsou možnosti dalšího studia rozšířeny o studium publicistiky a žurnalistiky a mediální komunikace, případně studium logistiky nebo finančních služeb.

Při přípravě absolventů klade škola důraz na přesnost, slušné chování, dodržování právních norem a podnikatelské a obchodní etiky. Je podporována kreativita myšlení.

Názory studentů

„Na škole je pro mě nejlepší individuální přístup učitelů. Vždycky se snaží pomoci, ať už přijdeme s jakýmkoliv dotazem. Škola mi umožnila učit se věcem hlavně z praxe a díky přístupu mi dodala sebedůvěru.“

Barbora, Studentka
„Za mě je super, že většina hodin probíhá 90 minut, a ne klasických 45. Daleko více se toho stihne a zbývá i čas na diskuzi. Baví mě na ní to, že jsme taková „rodina“, s učiteli můžeme mluvit o všem, nejen o učení. K této atmosféře napomáhá i to, že je nás ve třídě o polovinu méně než na klasické škole. Naučila jsem se samostatnosti, vystupování před lidmi. Navíc se s oborem neztratíte – v dnešní době logistika hýbe obchodem, výrobou a neobejdeme se bez ní.
Terka, Studentka