Podmínky získání zápočtu, uzavření zkouškového období

  • Zápočet, klasifikovaný zápočet – je udělen studentovi v zápočtovém týdnu (poslední týden výuky v semestru) po splnění požadavků, stanovených vyučujícím.
    Na všechny studenty denního studia se vztahuje povinnost účasti na výuce podle rozvrhu. Pokud není vyučujícím stanovena míra tolerované absence, za tolerovanou míru pro získání zápočtu v prvním termínu je považována 25procentní absence.
  • Pokud student překročí tolerovanou míru absence, nemůže získat zápočet v prvním termínu, ale až po splnění požadavků na doplnění probíraného učiva a vypracování seminární práce. Rozsah práce zpravidla odpovídá počtu zameškaných hodin. Při vysokém počtu absencí vyučující prověří, zda student zvládl probírané učivo. Před druhým a každým dalším termínem k získání zápočtu, klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky zaplatí student v sekretariátu školy manipulační poplatek ve výši 300,00 Kč.
    Student, kterému nebyl udělen zápočet v řádném (prvním) termínu z důvodu nedostatečných znalostí, nesplnění úkolu nebo vysoké absence, nemá nárok na podání žádosti o prospěchové stipendium.
  • Student, který do konce zkouškového období nesplní požadavek složení zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek, stanovených učebním plánem pro příslušný semestr, může vedení školy požádat o prodloužení zkouškového období. Po posouzení důvodů nesložení zápočtů a zkoušek v termínu může vedení školy prodloužit zkouškové období v souladu se zákonnými předpisy. Pokud student o prodloužení zkouškového období nepožádá, nesplnil předpoklady pro pokračování ve studiu.