Školné platné od září školního roku 2020/2021

Výše školného pro všechny obory VOŠ je stanovena na 20.000,-Kč za školní rok, splatná ve dvou částkách, vždy do 15. dne prvního měsíce vzdělávacího období (září, únor).

V případě, že student opakuje ročník nebo je přijat ke studiu po předchozím absolvování jiné vyšší odborné školy nebo vysoké školy (nebo podstatné části studia na této škole) a jsou mu v příslušném ročníku studia VOŠ uznány zkoušky a zápočty v nadpoloviční většině, může ředitelka školy rozhodnout o snížení platby školného až na výši 5.000,-Kč za příslušný školní rok (podle počtu povinně absolvovaných předmětů).

Student může písemně požádat ŘŠ o snížení, případně prominutí školného z důvodu zdravotního postižení, z důvodu extrémně nepříznivé sociální situace (je vhodné doložit lékařským potvrzením, potvrzením ÚP). Na základě uvedené žádosti může ŘŠ rozhodnout o snížení, prominutí, případně odložení placení školného.

Školné může být rozhodnutím ŘŠ částečně nebo úplně prominuto také v případě, že student VOŠ se aktivně zapojuje do vnější činnosti školy, školu významně reprezentuje, podílí se na náborových akcích žáků základních a středních škol, aktivně se účastní na zabezpečení mimoškolních aktivit žáků vlastní střední školy a spolupráce se sociálními partnery.

Za účelem zvýšení motivace studentů vyšší odborné školy k dosahování co nejlepších studijních výsledků je stanoven motivační systém ke studiu ve formě stipendií:

  • při studijním průměru 1,00 – stipendium 5.000,-Kč
  • při studijním průměru 1,01 – 1,20 – stipendium 3.000,-Kč
  • při studijním průměru 1,21-1,50 – stipendium 2.000,-Kč
  • při absolvování studia s červeným diplomem – stipendium 2.000,-Kč